5938.5 miles trip on burgman 400 – Sept 5-24 2009

5938.5 miles trip to west coast from Texas in Sept 2009 on suzuki burgman 400cc Texas, New Mexico, Arizona, California, Oregon, Washington, then back, Nevada then home
Video Rating: 4 / 5